Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Vossloh ETS B.V. september 2022 

 

Artikel 1: algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van anders luidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen voor aanbiedingen (offertes), orders, orderbevestigingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of levering van diensten van welke aard ook van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vossloh ETS Spoor B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37082634, en alle met deze vennootschap samenwerkende en aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen “de opdrachtnemer”. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen te worden.
 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van afnemer of wederpartij zijn op de (aanvragen voor) aanbiedingen (offertes), orders, orderbevestigingen en overeenkomsten niet van toepassing – ook niet naast de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Enige bepaling in afwijking van of in strijd met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is geen onderdeel van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk geaccepteerd door opdrachtnemer. Dit geldt eveneens indien opdrachtnemer diensten heeft verricht voor of ten behoeve van opdrachtgever, of goederen heeft geleverd, in de wetenschap dat er sprake is van conflicterende voorwaarden. 
 3. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. Onder “goederen” en/of “zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan alle trein-, tram- en metrogerelateerde producten en diensten.

 

Artikel 2: aanbiedingen en totstandkoming 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door opdrachtnemer worden herroepen, tenzij in de aanbieding zelf uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 2. Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtnemer een opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel doordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. Indien de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtnemer op meer dan ondergeschikte punten van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht afwijkt, dan komt de overeenkomst overeenkomstig de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtnemer tot stand, tenzij opdrachtgever onverwijld de aanvaarding schriftelijk verwerpt. Artikel 6:225 BW is niet van toepassing.
 3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bestellingen en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
 4. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever blijft gehouden voornoemde gegevens te allen tijde te controleren op hun juistheid.
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd de ten behoeve van de aanbieding gemaakte redelijke kosten aan de opdrachtgever te berekenen, indien partijen naar aanleiding van de door opdrachtgever verzochte aanbieding geen overeenkomst gesloten hebben. 
 6. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en deugdelijkheid van het bestek en tekeningen, alsmede voor het feit dat de in het bestek en tekeningen omschreven materialen en merken geschikt zijn voor de toepassing als bedoeld in het bestek en tekeningen. 
 7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor iedere aansprakelijkheid ter zake de geschiktheid van de door hem gekozen, aangeleverde of voorgeschreven materialen en werkwijzen en met betrekking tot de gegevens als genoemd in lid 4 van dit artikel.

 

Artikel 3: adviezen 

 1. Door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 

Artikel 4; levering materialen en risico  

 1. Indien materialen voor het werk door de opdrachtgever worden geleverd, dan wel door de opdrachtgever ten behoeve van het werk worden voorgeschreven, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door hem geleverde, dan wel voorgeschreven materialen.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke door in lid 1 van dit artikel genoemde materialen ontstaat. 
 3. Tenzij anders is overeengekomen, worden materialen en grondstoffen van een normale kwaliteit geleverd en verwerkt. Specifieke kwaliteitseisen dient opdrachtgever bij opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer op te geven.
 4. Beschadiging of verlies van voor de uitvoering van werk benodigde materialen zijn, uitgezonderd de periode dat voornoemde materialen zich onder toezicht van opdrachtnemer bevinden, vanaf het moment waarop de materialen op de plaats van het uit te voeren werk arriveren, voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 5: levertijd, leverplaats, levering op afroep 

 1. Levering geschiedt “Ex Works” (overeenkomstig het bepaalde in de INCOTERMS 2000). De kosten van transport en verzekering van de goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen aan deze separaat worden doorberekend. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als fatale termijnen. Levertijden zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en overmacht. Opdrachtgever dient er voor in te staan dat opdrachtnemer het werk deugdelijk en op het overeengekomen tijdstip en plaats kan afleveren. Indien de opdrachtgever deze plicht niet nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van schade, waaronder transportkosten en opslagkosten, aan opdrachtnemer. 
 2. De levertijd of de termijn waarbinnen de uitvoering van het werk dient te hebben plaatsgevonden, gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, enzovoort in het bezit zijn van de opdrachtnemer en, voor zover van toepassing, deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.
 3. De levertijd of de termijn waarbinnen de uitvoering van werk dient te hebben plaatsgevonden, is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien, waaronder de beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel, en de nodige gegevens dan wel materialen hem tijdig zullen worden geleverd. 
 4. De in de overeenkomst genoemde termijnen voor nakoming zijn slechts schattingen en gelden derhalve niet als fatale termijnen. Overschrijding van leveringstermijnen brengt opdrachtnemer niet in verzuim. Indien levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is opdrachtnemer gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn. Overschrijding van de termijnen -door welke oorzaak ook- geeft opdrachtgever in geen geval het recht om zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te vernietigen of te ontbinden, of om zonder rechterlijke machtiging ter uitvoering van de overeenkomst goederen te doen (laten) leveren of werkzaamheden te doen (laten) verrichten.
 1. Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is opdrachtnemer bevoegd de opdrachtgever ten aanzien van zaken, welke niet binnen drie maanden na koop zijn afgeroepen, bij aangetekend schrijven te sommeren om binnen acht dagen een termijn van uiterlijk drie maanden te noemen, binnen welke voornoemde zaken zullen zijn afgeroepen.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd bewaarkosten in rekening te brengen voor opslag van zaken van opdrachtgever. 
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de zaken tijdig af te nemen, komt opdrachtnemer naast het in rekening brengen van bewaarkosten de bevoegdheid toe over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding te vorderen terzake van de niet nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 6: onuitvoerbaarheid van de opdracht 

 1. Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door de opdrachtgever niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer, althans welke opdrachtnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft dan wel wordt.
 2. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen ten gevolge van veranderingen in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren of  buiten zijn invloedssfeer liggen. 
 3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten zijn invloedssfeer liggen, wordt mede verstaan, hinder of vertraging door de opdrachtgever, het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen, natuurrampen of werkonderbrekingen, pandemieën, oorlog, het verloren gaan van de te verwerken materialen of weersomstandigheden en maatregelen die door de (lokale) overheid worden opgelegd.
 4. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 7: omvang van het werk en de wijze van uitvoering  

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer op tijd kan beschikken:
 • 1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, waaronder begrepen bestekken, tekeningen en overige gegevens 
 • 2. indien van toepassing, over het gebouw of het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd;  
 • 3. indien van toepassing, over voldoende gelegenheid voor aanvoer en/of opslag van bouwmaterialen, bouwstoffen en werktuigen, 
 • 4. indien van toepassing, over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas perslucht en water. 
 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 8: wijziging van het werk 

 1. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het werk of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, doordat ingevolge nieuwe voorschriften andere materialen dienen te worden benut, doordat van geschatte omvang wordt afgeweken of boven de in de overeenkomst omschreven voorwaarden wordt gepresteerd, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk.
 1. Meerwerk zal worden berekend en afgerekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden berekend en afgerekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

 

Artikel 9: Prijs en wijziging van prijzen 

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief de kosten van verpakking, vervoer, vervoersdocumenten, verzekeringen, montage en/of installatie, en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.  
 1. De in de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten zoals die gelden op de datum van de aanbieding of offerte.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 3 en 4 en het bepaalde in artikel 8 lid 2 leidt een wijziging van de in het tweede lid van dit artikel vermelde prijzen, belastingen, lonen, heffingen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten tot wijziging van een overeengekomen prijs. 

 

 1. Wanneer door de opdrachtgever voor de uitvoering van werk aan opdrachtnemer materialen en/of grondstoffen en/of andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft opdrachtnemer het recht in de kostprijs te berekenen en respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 10% van de prijs van de bijgeleverde zaken.

 

Artikel 10: Kostenverhogende omstandigheden 

 1. Onder kostenverhogende omstandigheden worden in dit artikel verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend.
 2. Onder kostenverhogende omstandigheden wordt in ieder geval verstaan: a) kosten ten gevolge van een prijsstijging van grondstoffen van 5% of meer ten opzichte van het prijspeil ten tijde van de aanbieding; b) Kosten ten gevolge van beperking of stagnatie in de toevoer van grondstoffen, waaronder ten gevolge  van laagwater in de rivieren en wateren waarover deze grondstoffen worden aangevoerd. Alsmede kosten welke direct het gevolg zijn van laagwater. Of sprake is van laagwater wordt bepaald aan de hand van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van de NVLB. c) Extra kosten en tijdsconsequenties als gevolg van overheidsvoorschriften van bijzondere en/of tijdelijke aard.
 3. Indien de kostenverhogende omstandigheden als in lid 1 en 2 van dit artikel intreden heeft de opdrachtnemer aanspraak op bijbetaling, zoals omschreven in het volgende lid. 
 4. Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden dient hij de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

  

Artikel 11: levering/oplevering 

 1. Het werk wordt beschouwd te zijn (op)geleverd vanaf het moment dat opdrachtnemer na voltooiing van het werk opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld dan wel vanaf het moment dat opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.

 

Artikel 12: keuring, reclamaties of klachten 

 1. Keuring van de door opdrachtnemer (af) te leveren zaken, dient door opdrachtgever op het moment van aflevering te geschieden. Door opdrachtgever niet gekeurde zaken worden geacht door hem te zijn goedgekeurd. 
 2. Wordt niet binnen acht dagen schriftelijk mededeling gedaan aan de opdrachtnemer of het werk al dan niet is goedgekeurd dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de aflevering te zijn goedgekeurd. 
 3. Eventuele reclames en/of klachten dienen op straffe van verval van recht de opdrachtnemer binnen acht dagen na aflevering schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 4. Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen, waarna de opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

 

Artikel 12: eigendomsvoorbehoud en pandrecht  

 1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van de opdrachtnemer niet volledig betaald heeft. 
 2. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.
 3. Opdrachtgever is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht zouden willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op zaken wordt gevestigd.
 4. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken c.q. het werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuwgevormde zaken, op kosten van opdrachtgever terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 
 5. Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dit kader vereist zijn.

 

Artikel 13: aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld en/of opzet van (medewerkers en leidinggevenden) van opdrachtnemer, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is en waarvoor daadwerkelijk tot uitkering wordt overgegaan door de verzekeraar. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: A. niet voor vergoeding in aanmerking komt vervolg of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren; B. opdrachtnemer is behoudens grove schuld en/of opzet, niet aansprakelijk voor enige schade: – die door of tijdens het werk, in het bijzonder door montage en/of opbouw van geleverde zaken, door of namens opdrachtgever of derden wordt toegebracht aan de geleverde zaken; – aan zaken waaraan door of namens opdrachtgever of derden wordt gewerkt, en/of- aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, C. eventuele wijzigingen, aanpassingen en/of toevoegingen aan het werk die na (op)levering door of namens opdrachtgever en/of derden-niet zijnde opdrachtnemer-worden verricht, zijn voor risico van opdrachtgever, D. de door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. De te vergoeden schade zal alsdan maximaal twee maal de door opdrachtgever te betalen prijs zijn.
 2. De termijn waarbinnen opdrachtnemer in en buiten rechte tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van vorderingsrecht beperkt tot een jaar nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. 
 3. Indien en voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro).

Artikel 14: overmacht 

 1. Tijdens de periode waarin overmacht plaatsvindt en voortduurt worden de leverings- en andere verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan elke buiten de directe invloedssfeer van opdrachtnemer gelegen omstandigheid die opdrachtnemer redelijkerwijs verhindert om te presteren. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet of niet tijdige, dan wel niet behoorlijke levering aan opdrachtnemer door diens toeleveranciers, niet of niet-tijdige, dan wel niet behoorlijke levering door de opdrachtnemer als gevolg van milieurampen, aardbevingen, lage waterstand, oorlog, werkstaking, pandemieën, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van opdrachtnemer of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden of in- en uitvoeringsbeperkingen en maatregelen van(lokale) overheidswege die nakoming door opdrachtnemer belemmeren. 

 

Artikel 15: betalingen 

 1. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht op vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in euro’s, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere valuta overeenkomen. Opdrachtnemer kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen, zekerheid of andere waarborgen voor betaling verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. 
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de opdrachtgever met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand. 
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemming die de opdrachtnemer er aan geeft, steeds ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke incassokosten, de rente en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen.
 4. Onverminderd het vorenstaande is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd alle kosten welke opdrachtnemer maakt tot inning van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer om daarboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en rente, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 5. Onder de in het voorgaande lid van dit artikel bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15 % van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 250,00.
 6. In het geval dat individuele items op een factuur worden betwist, blijft de betalingsverplichting voor de onbetwiste items onverminderd in stand. 
 7. Opdrachtgever kan een overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding ontbinden en opdrachtnemer is ter zake niet aansprakelijk, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een na afloop van de overeengekomen datum van de levering aangezegde redelijke termijn, overmacht en/of onvoorziene omstandigheden daargelaten.
 8. Indien de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of indien hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst informatie ter beschikking dient te stellen gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

 

Artikel 16: Garantie 

 1. Indien opdrachtnemer in een overeenkomst garantie verleent, wordt in geen geval meer garantie verleend- en slechts onder dezelfde voorwaarden – als door de leverancier van opdrachtnemer aan opdrachtnemer wordt verleend.
 2. De garantie vervalt in ieder geval, indien: a. de fouten of gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard van de gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage, b opdrachtgever zelf wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, c. opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst.

 

Artikel 17: Surseance en faillissement opdrachtgever 

 1. Opdrachtnemer kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, of surséance wordt aangevraagd, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 
 2. Indien opdrachtgever enige op hem jegens opdrachtnemer rustende verplichting niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, wordt het geheel van vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever terstond en in één bedrag opeisbaar.
 3. Opdrachtgever is verplicht om in het geval van een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen en de eventuele curator of bewindvoerder of een beslagleggende deurwaarder zonder uitstel in te lichten over het eigendomsvoorbehoud en het pandrecht van opdrachtnemer als beschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtgever is bij ontbinding van een overeenkomst krachtens dit artikel gehouden om opdrachtnemer de schade te vergoeden die deze lijdt door de ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 18: toepasselijk recht en geschillenregeling 

 1. Deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door uitsluitend Nederlands recht zoals dat geldt voor het Koninkrijk in Europa. De rechtsregels inzake het internationaal privaatrecht zijn niet van toepassing.
 2. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover deze algemene voorwaarden daarvan afwijken.
 3. Met betrekking tot onderwerpen in de regeling waarvan deze algemene voorwaarden niet voorzien, gelden de gewone rechtsregels.
 4. De toepasselijkheid van de “United Nations Convention on contracts for the International sale of goods” (het “Weens Koopverdrag”) is uitgesloten. 
 5. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst en andere overeenkomsten die met deze overeenkomst samenhangen, zullen worden beslecht door arbitrage volgens het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 
 6. Het voorgaande artikellid laat onverlet het recht van opdrachtnemer om voor beslechting van een geschil te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19: Overige bepalingen 

 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande de beperking van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer worden mede gemaakt ten behoeve van personeelsleden van opdrachtnemer, alsmede ten behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden. Deze personeelsleden en derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen tegenover opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever kan zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of zijn rechtsverhouding tot opdrachtnemer alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer overdragen aan een derde.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. 
 4. Een overeenkomst komt in alle gevallen uitsluitend tot stand met opdrachtnemer, en niet met individuele medewerkers van opdrachtnemer.
 5. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet van toepassing blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen alsdan in onderhandeling treden teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een wel rechtsgeldige bepaling die de aard en de strekking van de nietige, vernietigbare, of met van toepassing zijnde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de ETS nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom ETS Spoor en de spoorbranche.